Rapportage duurzaamheid vaste biomassa 2015

Home » Energie Nieuws » Rapportage duurzaamheid vaste biomassa 2015

Eind december 2016 publiceerde het Platform Bio-Energie Vrijwillige rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2015. Om transparantie te bieden over de duurzaamheid van vaste biomassa voor energietoepassingen in Nederland, wordt sinds het sluiten van de Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 2012-2014 jaarlijks gerapporteerd over de kenmerken van deze biomassa. Ook na afronding van de Green Deal wil de bio-energiesector hierover rapporteren.

In oktober 2012 hebben rijksoverheid, Nederlandse energieproducenten en brancheorganisaties de Green Deal gesloten. De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden HVC, AVR en Twence hebben de Green Deal medeondertekend. De resultaten rapporteerden de partijen jaarlijks aan de Tweede Kamer. De bio-energiesector heeft in overleg met de overheid besloten ook na afronding van de Green Deal per 2015 een jaarrapportage op te stellen. Dit gebeurt onder regie van het Platform Bio-Energie.

De rapportage over het jaar 2015 biedt inzicht in kengetallen als omvang, aard en herkomst van de ingezette biomassa en CO2-reductie. Dit jaar zijn voor het eerst ook gegevens van installaties met een capaciteit tussen de 1 en 5 megawatt opgenomen.

In totaal hebben de deelnemende producenten gerapporteerd over 1.356 kiloton vaste houtachtige biomassa. Het overgrote deel van de biomassa kwam uit Nederland, de rest kwam merendeels uit buurlanden. Van de gerapporteerde biomassa bestaat circa 30% uit vers hout, circa 59% uit verwerkt hout en bijna 11% betreft overige houtachtige stro-men. Van de biomassa beschikt 21% over een duurzaamheidscertificaat, de overige biomassa bestaat uit reststromen. Voor gebruikt hout en reststromen zijn de duurzaamheidsrisico’s relatief gering. Verder wordt een gemiddelde CO2-emissiereductie gerapporteerd van 92%. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de algemeen geaccepteerde streefwaarde van minimaal 60% reductie.

bron

Posted on